پرسنل آموزشگاه زبان انگلیسی گویش نوین باشید

شرایط استخدام

مراحل استخدام

-     تکمیل و ارسال فرم اینترنتی  

-     مصاحبه اولیه

-     ارائه مدارک

-     انعقاد قراداد همکاری

 

با تمامی افراد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی قراداد منعقد می گردد و شخص از تمامی حقوق و مزایای متعلقه بهرمند خواهد شد.

 

فرم  اینترنتی درخواست کار

انتخاب تاریخ